Fra møder mm.

Referat fra Generalforsamling d. 25. februar 2015

Formand Louise H. Christiansen bød velkommen til de få fremmødte, der dog ikke kunne tælles på èn hånd.

Bl.a. var et par bestyrelsesmedlemmer forhindret p.g.a. sygdom.

Punkt 1: Valg af dirigent – Dette blev uden modkandidat = Britta

Punkt 2: Formandsberetning for 2014

                      Louise berettede om året, der startede i maj med et særdeles vellykket dressur-stævne med 65-70 starter.

Pony-dressuren blev flyttet indendørs p.g.a. regn, hvilket forløb fint, da vi jo havde den ”lille hal” til opvarmning.

Sct.Hans-aften blev et helt ”tilløbsstykke” med stor deltagelse af klubbens medlemmer  – med fællesspisning i ridehallen – fremstilling af heks, der skulle sendes til Bloksbjerg –

Lidt sjov for børn og ”barnlige sjæle” – aftenen kulminerede med et prægtigt bål ved siden af den nye multi-bane!

REO havde fået tilbudt deltagelse ved Landsfinalerne i TREC på Vilhelmsborg – og her deltog 3 ekvipager på flotteste vis – ALLE gennemførte med et minimum af strafpoint! (Desværre uden placering).

Transporten blev klaret takket være Team Teglgård`s lastbil, hvor alle 3 heste stod sikkert og godt - med Louise bag rattet!

Overnatningen sørgede Familien Oechsler`s campingvogn for – og det meste af provianten var medbragt hjemmefra!

Søndag troppede et Heppekor fra REO op, med bannere og ”slagsang” – digtet til lejligheden!

Efter sommerferien var planlagt et springstævne – men vejrguderne sørgede for ”RIGELIGT med VAND” – så tilmeldingerne udeblev – og vi så os nødsaget til at aflyse arangementet.

Vi prøver igen til sommer – før sommerferien – i juni,

ligesom vi afholder dressurstævne igen i maj.

Så hold godt øje med REO`s hjemmeside, datoerne er allerede fastsat!

Juleringridningen i december – annonceret i Ringriderbladet –

blev en kanon-succes med ca. 40 ryttere fordelt i 2 galger.

En pæn del tilskuere fulgte spændte med i ringenes antal, og dagens Konge og Kronpris blev behørig hyldet!

Arangementet gentages i 2015.

Stutteri Tjørnelund har udskiftet de gamle lamper i ridehallen til nye med mere og bedre lys (også billigere i drift)!

Louise sluttede sin beretning  med håbet om, at 2015 ville blive lige så godt et år for REO!

Punkt 3: Kassereren fremlægger regnskab for 2014

Kasserer Pernille gennemgik regnskabet, der viste et pænt overskud, på trods af manglende tilskud!

REO har ved årets udgang 68 medlemmer – heraf 3 passive.

Størsteparten er kvinder – og aldersfordelingen viser at størsteparten er over 25 år, hvilket ”trækker ned” i evt. tilskud.

Klubkontingentet fortsætter uændret!

Punkt 4: Uddeling af vandrepokaler

Årets pony-pokal tilfaldt: Jessica Oechsler

Årets heste-pokal tilfaldt: Maibritt Nielsen

(Beholde-pokalen for hest: Maibritt Nielsen)

Punkt 5: Behandling af indkomne forslag

Ingen

Punkt 6: Valg af bestyrelse samt revisor

Valgt blev til bestyrelsen:

På valg: Louise H. Christiansen – modtog genvalg! – VALGT

  -”-         Pernille Oechsler – modtog genvalg! – VALGT

  -”-          Bettina Byg Bojtang – ønskede ej genvalg – i stedet blev valgt Nanna Sørensen

Som suppleanter blev valgt: Bettina Byg Bojtang og Annette Juhl

Til revisor blev valgt: Ulla Stolberg

Som revisor-suppleant blev valgt: Annette Juhl

Punkt 7: Eventuelt

Formanden opfordrede til køb af klubjakker – der kan også broderes KLUBLOGO på egne jakker eller andre emner!

REO ønsker at abonnere på DRF-Live og DRF-Go – dette er efterhånden en nødvendighed for at afholde stævner!

Ønske fra forsamlingen om flere stævner – evt. D & E stævner!

Efter indbetaling af kontingent, kan man få udleveret et MEDLEMSKORT, som bevis for medlemskab af klub under DRF!

(Gældende indeværende år samt indtil udgangen af marts følgende år)

Der vil blive udsendt mails til ALLE medlemmer med opfordring til at påtage sig udvalgs-arbejde – dette skulle være en økonomisk fordel for klubben!

Annette Haurum meldte sig straks til et DISTANCE-UDVALG!

Opfordring til medlemmerne:

                      ”REO ønsker brugt køkkeninventar til rytterstuen.”

Annette Haurum tilbød måske køkkeninventar fra renovering!

Oechsler`s Haveservice har givet tilsagn om sponsering af

Indgangsdør til rytterstuen!

 

Formand Louise sluttede med et ”Tak for i aften og kom godt hjem”!

REO - møde 30.01.2015

REO-bestyrelsesmøde d. 30.01.2015 kl. 16.00

Hos Bettina, Løjt Grill

Deltagere: Bettina – Louise – Pernille (afbud fra Marianne og Sandra) – Britta/ref.

Post: Info om D-stævner + C-stævner 2015 fra DRF

          Korrektur på indrykning i lokal tlf.bog: Aabenraa Kommune

Stævneplanlægning: Dressur-stævne 9.-10. maj

                                      Spring-stævne 6.-7. juni

Dato-ønsker forelægges på DRF-møde d. 19. febr. I Gråsten Rideklub kl. 19.30

(Louise og Pernille deltager i mødet) Nærmere info kommer!

Ønske om køkkenudstyr til rytterstuen: Vi spørger omkring i netværket!

DRF-Live: REO overvejer at investere i dette – nærmere info følger!

Mulig sponsor til dressur-stævnet: Løjt Grill v/Bettina Byg Bojtang

Generalforsamling i Rytterstuen d. 25. febr. Kl. 19

Annonceres på opslagstavlen – REO-hjemmeside – REO-facebook  14 dage før!

(Louise laver opslag!)

Kontingentbetalinger er tjekket op mellem Pernille og Britta pr. mail.

Udvalg: Forslag om oprettelse af div. udvalg (f.eks. kantine- stævne- rengøring-baneudvalg m.v.) Evt. udvalg kan være en økonomisk fordel for REO!

Legatmuligheder: Pernille & Louise undersøger!

Pernille tjekker, om Ridemærke-underviser skal være ”uddannet”?

REO undersøger muligheden for at opstarte Ridemærker 1-2 og 3-4

Evt. ”Klar-Parat-Start”!

REO -møde 4.11.2015

Bestyrelses møde d. 4/11-14

Deltager Louise, Britta, Bettina, Sandra Malene, Pernille, Marianne.

Post: breddeaktiviteter og ride mærker.

Gennemgået: ny medlemmer samt gennemgået betalinger, Pernille har indsendt forespørgsel til kommunen om medlems tilskud.

Mulighed for ridemærker???

Britta som underviser evt. tilmeldingsskemaer til ridemærker klar parat start kursus?? pris med frokost 150-200kr hæfter / undervisningsmateriale til ridemærker. evt andet ?

Drf GO?? stævner 2015

Referat fra 03.03.2014

Rideklubben Ensted og Omegn

Referat fra Generalforsamling d. 3. marts 2014

Formand Louise H. Christiansen bød velkommen til de få fremmødte, der dog ikke kunne tælles på èn hånd. Bl.a. var et par bestyrelsesmedlemmer forhindret p.g.a. sygdom!

Punkt 1: Valg af dirigent – Dette blev uden modkandiat = Louise

Punkt 2:  Formandsberetning for 2013

                 Louise berettede om et år, der startede meget optimistisk med etablering af ny 55 x 100 combi-ridebane, der krævede både stensamling og masser af mandskabs- og maskinkraft til planering og udjævnning af mange tons stenmel!

Resultatet blev fantastisk godt – og vi kunne afholde et vellykket 2-dages stævne – dressur og spring for både pony og hest -   i maj, takket være en lille håndfuld klubmedlemmer, der virkelig sled ”røven ud af bukserne” i flere dage. REO modtog under stævnet flere opfordringer til at gentage denne succes!

Forud for stævnet indkøbte klubben materialer til banehegn til 3 dressur-baner – som vederlagsfrit blev samlet af Oechslers Have- og Byggeservice, Kruså. – Også STOR TAK for det!!

Sommeren gik – der var lidt personlige problemer i bestyrelsen – så alle planlagte tiltag faldt ligesom til jorden!

Dog lykkedes det at stable et jule-ringridning på benene (efter kraftig opfordring) – og det blev ligeledes ganske vellykket (igen takket være en lille flok flittige hænder specielt udefra).

Deltagelsen var ganske god - især udefra – hvilket afstedkom en opfordring til at lade det blive en tradition og indføre dette julearangement i Ringriderbladet! Dette er sket her i februar – ligesom REO har tegnet sig for 2 stævner hos DRF – dressur for pony og hest i maj og springning for pony og hest i august.

Så hold godt øje med REO`s hjemmeside, datoerne er allerede fastsat!!

Formanden uddelte en STOR TAK til alle, der havde bidraget med deres indsats til arangementerne.

Punkt 3: Kassereren fremlægger regnskab for 2013

Kassereren var ikke til stede p.g.a. barns sygdom, og havde af samme grund ikke fået regnskabet revideret! Men der var dog fremlagt et regnskab, der viste et lille overskud i modsætning til foregående år.

Punkt 4: Uddeling af vandrepokaler

Årets pony-pokal tilfaldt: Malene Tax

Årets heste-pokal tilfaldt: Maibritt Nielsen

(Beholde-pokalen for pony: Sasja Aafjes/Jessica Oechsler)

(Beholde-pokalen for hest: Louise H. Christiansen)

Punkt 5: Behandling af indkomne forslag

Ingen.

Punkt 6: Valg af bestyrelse samt revisor

Valgt blev til bestyrelsen: Marianne Jacobsen og Sandra M. Madsen

Som Suppleanter blev valgt: Fred Aafjes og Lissi Sloth

Til Revisor blev valgt: Lissi Sloth

Punkt 7: Eventuelt

Ingen emner.

Dirigenten takkede ”for god ro og orden” og formanden sagde ”Tak for i aften og kom godt hjem”!                                                                                                                                                                                    /BC

Referat fra generalforsamling Febuar 2013

Referat fra generalforsamlingen den. 20.02.2013

 

Afholdt i Rytterstuen.

 

1)     Valg af ordstyre blev Britta Christiansen.

2)     Formandsberetning: Formand Louise H. Christiansen berettede om et godt år for klubben, hvor der er sket mange ting.

 • Klubben har afholdt 6 arbejdsweekender
 • Der er påbegyndt anlægning af terrassen ved udendørsbanen.
 • Der er kommet ny bund i den lille ridehal, som blev sponseret.
 • Vi holdt Sankt hans fest med stort fremmøde.
 • Vi deltog med 7 rytter til Røllum ringridning
 • Vi har været godt repræsenteret med rytter ved distanceridning, Trec-stævne, dressur og spring.
 • Vi har haft nogle skovture til Årup skov
 • Klubben deltog i en rømøtur med Jydeforeningen
 • Klubben har fået klubjakker fra Horze med brodering fra Bovrup Broderi
 • Rytterstuen har fået en stor omgang
 • Vores julearrangement + ringridning blev med god tilslutning

 

Klubbens fremtidsplaner:

 • Vi håber på at få lavet udendørsbanerne klar.
 • Håber på D-stævne til maj, da klubben har 20 års jubilæum.
 • Ponystalden skal renoveres

 

3)     Kasseren Pernille Oechsler berettede om klubbens økonomi. Klubben har hævet indtægterne med det dobbelte i forhold til 2011, dog havde vi en stort underskud fra 2011 som skulle nedbringes og det er lykkes at nedbringe det med 50%.

Regnskabet blev godkendt af revisor Britta Christiansen og revisor suppleanten Helge Christiansen.

 

4)     Uddeling af Klubpokaler:

 • Klubmester på hest blev: Louise H. Christiansen på Buegårds Luna med 22 point.
 • Klubmester på pony blev: Sasja Aafjes på Tf Soft Eyez og Jessica B. Oechsler på Felix med 12 point.

 

5)     Forslag:

 • Der blev fra klubbens bestyrelse stillet forslag om hævelse af kontingent med 50 kr. Pr. År. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 • Der blev stillet forslag om en støtteforening. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

 

 

 

6)     Bestyrelsesvalg:

 • På valg til bestyrelsen:

Louise H. Christiansen, blev valgt

Betina Byg, blev valgt

 

 • På valg som suppleanter til bestyrelsen:

Lasse Oechsler, blev valgt

Rene Kristensen, blev valgt

 

 • På valg til revisor:

Britta Christiansen, blev valgt

Kathrine Armbrust, blev valgt

 

 • På valg til revisor suppleant:

Helge Christiansen, blev valgt.

 

7)     Evt.: Intet til eventuelt.

 

 

Referat fra Januar 2013

Referat fra bestyrelsesmøde

d. 21.01.2013 kl. 19.00

 

Deltager: Annette, Lissi, Britta, Rene, Louise og Pernille.

 

Afholdt: Rytterstuen.

 

Referat fra sidst: Godkendt af alle bestyrelsesmedlemmerne.

 

Post:

 • Faktura fra One. Com på betaling af vores hjemmeside, er videregivet til kasseren.

 
 • Faktura på strømafregning for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. Fakturaen er videregivet til kasseren.

 
 • Der er kommet en opsigelse fra et medlem, dette er videregivet til sekretæren. :

 
 • Post fra Dansk rideforbund:

 
 • Informationer omkring kvadrille og ponygames, dette har ingen interesse for klubben lige pt. Da vi ikke har rytter til det.

 
 • Information om at de vil afskaffe berideruddannelsen.

 
 • Information omkring Team cup deltagelse, dette har ingen interesse for klubben da vi ikke kan stille et hold.

 
 • Vi skal indberette medlemstal for 2012, bestyrelsen har optalt medlemmerne og sekretæren sørger for indberetning inden den 31.01.2013.

 
 • Post fra Aabenraa kommune:

 • Vi har fået brev om at vi er bevilliget medlemstilskud, pengene kommer på klubbens konto engang i Februar.

 • Vi har fået bevilliget materialetilskud til springmaterialer. Bestyrelsen arbejder videre på at finde ud af hvad vi skal have hjem og hvor vi kan få nogle gode tilbud.

 

December arrangement:

 • Alt i alt gik vores arrangement rigtig fint, der var god opbakning både fra egne medlemmer men også fra udefrakommende.

 • Cafeteriet var godt besøg og vi havde et lille overskud.

 

Medlemmer:

 • Der er kommet 9 nye medlemmer til klubben og bestyrelsen ønsker dem velkommen i vores rideklub

 

Generalforsamling d. 20 Februar 2013 kl. 19.00 i rytterstue.

Referat fra November 2012

Referat fra bestyrelsesmøde

d. 19.11.2012 kl. 19.00

 

Deltager: Annette, Henriette, Louise og Pernille.

 

Afholdt: Rytterstuen.

 

Referat fra sidst: Godkendt af alle bestyrelsesmedlemmerne.

 

Post:

 • Ingen post.

 

Sponsorater:

 • Kanelbuttikken´s sponsorat er gået ind.

 

December arrangement:

 • Der er god tilslutning til vores ringridning, både fra egne medlemmer og udefra.

 • Der er bestilt en god portion godteposer men der er stadig åben for bestillinger.

 • Der er samlet en del gaver sammen til vores tombola, både fra butikker der har sponseret og fra medlemmerne selv.

 • Annette har skaffet et juletræ til hallen.

 • Manja sørger for gran, juledekorationer og kranse til ringridning.

 

Medlemmer:

 • Bestyrelsen snakker om at lave en støtteklub for ikke ridende medlemmer, for at trække flere medlemmer til klubben, dette bliver der arbejdet videre på.

 

Arbejdsweekend:

 • Der vil være arbejdsweekend den 15 – 16 december 2012 hvor de sidste ting skal på plads inden vores december arrangement.

 

Børnefødselsdag:

 • Bestyrelsen er enige om at prøve at afholde børnefødselsdagen for at tjene lidt ekstra til klubben, den første fødselsdag bliver afholdt i Januar hvor vi efterfølgende tager op og det skal fortsætte og for lavet udkast til flyers.

 
 

Næste møde: Mandag d. 10.12.2012 kl. 19.00

Referat fra Oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde

d. 22.10.2012 kl. 19.30

 

Deltager: Annette, Henriette, Louise og Pernille.

 

Afholdt: Rytterstuen.

 

Referat fra sidst: Godkendt af alle bestyrelsesmedlemmerne.

 

Post:

 • Nykredit fondenVi har fået brev om at vi stadig er med i sagsbehandlingen om sponsorat.

 • Blue Horse: Vil gerne give sponsorgaver til stævner og lign.

 • FalckVi har modtaget et tilbud på hest og rytter kuffert. Det bliver diskuteret nærmere i bestyrelsen.

 • Padborg rideklub: Invitation til Trec stævne. Vi har nogle rytter som kunne være et godt emne at tage med derned. Bestyrelsen snakker videre om vi kan lave en dag hjemme hvor vi kan samle folk til en sjov dag med Trec øvelser.

 

Sponsorater:

 • Vi har fået lavet kontrakten færdig og den er udleveret til klubbens første sponsor, Kanelbutikken.

 • Horze har sponsoreret sponsorjakker og Bovrup broderi står for brodering.

 

December arrangement:

 • Ny dato bliver den 22.12.12

 • Ringridning starter kl. 11.00 og alle er velkommen til at deltage.

 • Loppemarked boder kan købes for 50 kr. Pr. Bod

 • Ponytræk

 • Tombola, vi skal ud og finde sponsorgaver.

 • Cafeteriet vil være åben hele dagen.

 

Medlemmer:

 • Bestyrelsen snakker om at lave en støtteklub for ikke ridende medlemmer, for at trække flere medlemmer til klubben, dette bliver der arbejdet videre på.

 

Hesteejermøde:

 • Der bliver indkaldt til hesteejermøde d. 23.10.12 kl. 17.30. Der vil bla. Blive snakket om hvad medlemmerne ønsker til vores december arrangement.

 

Arbejdsweekend:

 • Der vil være arbejdsweekend den 3 November 2012. Hvor der skal ryddes op, arbejdes på rytterstuen og rengøring.

 
 

Næste møde: Mandag d. 19.11.2012 kl. 19.00

 

Referat fra September 2012

Referat fra bestyrelsesmøde

d. 19.09.2012 kl. 19.00

 

Deltager: Rene, Annette, Lissi, Louise og Pernille.

 

Afholdt: Hjemme ved Pernille.

 

Referat fra sidst: Godkendt af alle bestyrelsesmedlemmerne.

 

Post:

 • Dansk rideforbund: En faktura på kontingentopkrævning. Den er afleveret til kasseren og hun sørger for betaling.

 
 • Dansk rideforbund: Invitation til halvvejsmøde d. 21.10.2012 i Odense. Bestyrelsen deltager med 2 repræsentanter. Det blev Louise og Henriette.

 
 • Dansk rideforbundInformationer vedr. Team cup Classic, dette har på nuværende tidspunkt ingen interesse for rideklubben.

 
 • Dansk rideforbund: Invitation til møde om C- stævner, dette har på nuværende tidspunkt ingen interesse for rideklubben, da vi ikke har baner til at afholde C-stævner.

 
 • Aabenraa kommune: Ansøgning om medlemstilskud, materialetilskud samt indhentelse af børneattest. Papirerne udfyldes af Louise og Pernille og indsendes til kommunen senest den 01.10.2012.

Medlemstilskuddet: Der er talt sammen til at klubben på nuværende tidspunkt har 64 medlemmer, dette er en fremgang på 20 medlemmer siden 2011.

Materialetilskuddet: Der er blevet besluttet at ansøge om yderlige tilskud til springmaterialer, med henblik på at vi på et tidspunkt kan komme til at afholde springstævne.

 

Nye medlemmer: Siden sidste møde er der kommet 5 nye medlemmer til rideklubben. Vi byder de nye medlemmer velkommen til vores klub.

 

Nyt fra Bestyrelsen: Bestyrelsen er enige om at lade Henriette indgå i bestyrelsen som distriksrådsrepræsentant.

 

Sponsorater: Henriette arbejder videre med sponsorater.

Hun har indtil nu skaffet 4 sponsorer til rideklubben.

Der arbejdes videre med sponsor skilte til ridehallen.

Bestyrelsen arbejder videre med hvordan vi for lavet en kvittering til sponsorerne så ledes de kan bruge det i deres regnskaber.

Pernille arbejder videre med om vi kan få en opsparingskonto på banken hvor alle sponsorater kan gå ind.

 
 
 

Mødet på folkehjemmet d. 12.09.2012: Louise og Pernille deltog i mødet.

 
 1. Processen for D-stævner blev at alle klubber for min. 1 stævne i året og er der plads til det kan klubberne få flere stævner i løbet af et år, dog blev det fastlagt at der ikke må være dobbelt stævne i samme disciplin. F.eks. ikke to dressur stævner samme lørdag.

 
 1. D og C- stævner i samme weekend: De gamle regler bibeholdes således at C og D-stævner adskilles hvis det er samme disciplin, dog kan der være undtagelse hvis det drejer sig om jubilæumsstævner osv.

 
 1. Der blev på mødet besluttet at der lige som ved C-stævner skal være et årligt D-stævne møde i distrikt 8. Mødet bliver lagt efter C-stævne kalenderen er færdiglagt. Det årlige møde vil finde sted i Februar hver år.

 
 1. Distrikts mesterskaber for D-stævnerytter: Der blev stillet forslag om dette men de fremmødte kom ikke til enighed så det er noget distrikt 8 udvalget, selv arbejder videre på.

 
 1. Medlemmer af Dansk Rideforbund: Rytter som er medlem må ikke starter i klubber der ikke er medlem. Dette er meget vigtigt da det kan koste medlemmerne hårdt.

 
 1. Aldersrelateret undervisning: Et tilbud fra Sundeved rideklub, det foregår d. 08.10.2012. Louise deltager som underviser fra vores rideklub.

 
 

Næste møde: Mandag d. 22.10.2012 kl. 19.00

Referat fra August 2012

Bestyrelsesmøde

d. 08/08 2012 kl. 19.00

 

Afholdt i Britta´s køkken.

Fremmødte: Louise, Britta, Lasse, Rene, Annette og Pernille.

                      Lissi fraværende pga. ferie.

 

Post:

 

·         Dansk rideforbund: Der er kommet indkaldelse til 2 møder.

 •   Tinglev rideklub vedr. breddemøde. Mødet er den 29/8 2012. Dette har pt. Ingen interesse for rideklubben.
 •   Folkehjemmet Aabenraa vedr. stævner på D/E plan. Her bliver der mulighed for at få datoer til afholdelse af stævner 2013/2014. Dato for mødet er d. 12/9 2012 kl. 19.30. Tilmelding senest den 5/9 2012. Bestyrelsen deltager i dette møde med 2 repræsentanter.

 

·         Dansk rideforbund: Der er igen kommet ændringer i medicinhåndtering. I først omgang blev der meldt ud at det var klubben/opstaldningsstedets ansvar at medicin blev registreret korrekt i hestens pas og at vaccinationer blev overholdt. Dette er ikke korrekt, det er hesteejernes ansvar fuldt ud.

 

·         Dansk Rideforbund: Invitation til Rømø klub seminar den 22/23 september 2012. Pris pr. person er 550 kr uden egen hest. Hvis man ønsker at medbringe egen hest er prisen uden foder 800 kr. Tilmelding er senest den 5 september 2012. Er der nogen af klubbens medlemmer der ønsker at deltage, vil bestyrelsen gerne sørge for tilmelding dog er betalingen på egen regning.

 

·         Padborg rideklub: Invitation til Trek breddekonkurrence. Trek er en ny konkurenceform inden for breddekonkurrencer. Selve konkurrencen finder sted den 26/8 2012.

Mandag den 20/8 2012 fra 14 til 20 afholder Padborg rideklub kursus i breddekonkurrence dette er i samarbejde med Dansk rideforbund.

 

·         Tinglev rideklub: Invitation til D stævne den 18/19 August 2012. Opslaget hænger på opslagstavlen.

 

·         Tinglev rideklub: Invitation til hubertus jagt, lørdag den 29 september 2012. Opslaget hænger på opslagstavlen.

 

·         Beretning fra kasseren: Der er ikke noget at berette da det har været sommerferie.

 

·         Medlemstalet: Der er kommet 7 nye medlemmer til rideklubben så nu er medlemstalet igen over 50 medlemmer.

 

Certificeringer:

·         For at rideklubben kan få sikkerhed og organisations certifikater skal følgende laves i nu:

 

 •   Vedtægterne er gennemgået og skal nu skrives ind på pc og ligges ind på klubbens hjemmeside.
 •   Der skal nævnes at rideklubben er forsikret gennem dansk idrætsforbund.
 •   Der skal ligge en kopi af vores indmeldelsesblanket samt stå hvilken procedure der er for optagelse i klubben.
 •   Der skal skrives ved sikkerhedsreglerne hvordan vi advarer klubbens bruger hvis de ikke overholder reglerne.
 •   Referater fra møderne bliver nu lagt ind på klubbens hjemmeside.

 

·         Bestyrelsen arbejder videre på de ting der mangler og skulle gerne have det meste på plads inden næste møde, så ansøgningerne kan blive afsendt snarest muligt.

 

 

Næste møde: Onsdag d. 19 september. Kl. 19:00

 

 

Referat fra Juni 2012

 Bestyrelsesmøde

d. 20/06 2012 kl. 19.00

 

Afholdt i Britta´s køkken.

 Fremmødte: Louise, Britta, Lasse, Rene, Annette og Pernille.

 

Post:

·         Der er kommet en plakat til opslagstavlen om dyreskue i Herning den 5-7 Juli 2012.

 

·         Dansk rideforbund: Alle heste skal udelukkes af konsum da der ellers gælder en masse andre regler for dem der ikke er udelukket.

 

·         Dansk rideforbund: Hestepas på alle hestene skal forefindes på opstaldningsstedet.

 

Hesteejermøde: Der afholdes hesteejermøde den 26/6 2012 kl. 16.00 i rytterstuen. Her vil der være mere information ang alle de nye regler.

 

Certificeringer:

·         For at rideklubben kan få sikkerhed og organisations certifikater skal følgende laves i nu:

 •   Gennemgang af vedtægter.
 •   Der skal laves organisationsdiagram af bestyrelsen.
 •   Forretningsorden af bestyrelsens opgaver skal ud på hjemmesiden.
 •   Beslutningsreferater skal være tilgængelige på hjemmesiden.

 

·         Bestyrelsen arbejder videre på de ting der mangler, dog kommer det til at koste klubben en del penge for at blive certificeret men der er mulighed for at søge ved fonder om tilskud til at blive certificeret. Dette har bestyrelsen med på næste møde.

 

·         Opstaldningskontrakter: Er nu helt færdige og gennemlæst af bestyrelsen. Bliver fremlagt til hesteejermøde.

 

·         Bestyrelsen holder sommerferie i juli mdr.

 

·         ste møde: Onsdag den 8/8 2012 kl. 19.00

 

 

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

22.04 | 12:17

Det ved jeg ikke. Det er jo længe siden 😉

...
22.04 | 11:52

Hej jeg har haft islandske heste opstaldet på Endsted Rideskole og har 3 sadel overslag til min Stübben islænder sadel, men jeg er ejer kun 2, er det fra jer?

...
03.08 | 09:53

Takker

...
03.08 | 08:30

Nej det har vi ikke.
Mvh. Rideklubben Ensted og Omegn

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE