Vedtægter for klubben.

Vedtægter for Rideklubben Ensted og Omegn.

§1. Klubbens navn er Rideklubben Ensted og Omegn. Forkortelse REO, hjemstedskommune Aabenraa.

§2. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten, ved afholdelse af rideøvelser, undervisning og konkurrencer af forskellige arter, samt at arbejde for kendskabet til den ædle hest og iøvrigt alt vedr. hestens brug og pleje.

§3. Medlemmer i klubben optages som seniore - og juniormedlemmer - aktive og passivmedlemmer. Aldersgrænsen mellem grupperne er 18 år. Aktive er rytter som starter for REO og/eller benytter REO´s faciliteter, såsom hal og udeanlæg. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i REO´s ridesportslige aktiviteter. 

Indmeldelse foretages skrifteligt og godkendes af bestyrelsen. Evt. udmeldelse skal ske skrifteligt til bestyrelse med mindst 1 mdr. varsel til den 1. Januar. 

§4. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer over 12 år, dog i økonomiske anliggender over 18 år. Bortset fra de undtagelser, der er fastlagt i vedtægterne(§7 og §14), træffes beslutninger på generalforsamlingen ved simpel stemme flertal blandt de fremmødte medlemmer. Passive medlemmer har dog ingen stemmeret i sportslige anliggender. Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre mindst 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§5. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Februar efter indkaldelse med 14 dags varsel på klubbens hjemmeside, facebook, mail og på opslagstavlen. Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tid og sted, samt dagsorden, der skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning af formanden.
  3. Regnskab og kontingentfastsættelse.
  4. Behandling af indkommende forslag.
  5. Valg af bestyrelse.
  6. Valg af revisorer og suppleanter.
  7. Evt.

Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes til bestyrelsen senest den 15 Januar.

§6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 10 medlemmer indgiver skriftlig begæring derom med motiveret forslag til dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med samme frist som den ordinære generalforsamling.

§7. Vedtægtsændringer og eksklusion af medlemmer kan kun ske på en generalforsamling med en majoritet på 2/3 af de afgivende stemmer. I afstemningen skal deltage mindst halvdelen af klubbens medlemmer. Er der ikke fremmødt halvdelen af medlemmerne, kan vedtagelse ske på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med en majoritet på 2/3 af de fremmødte.

Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§8. Til varetagelse af klubbens daglige anliggender vælges på generalforsamlingen en bestyrelse på 3-5 medlemmer(som skal være amatører) som alle skal være fyldt 18 år. Samtidig vælges 2 suppleanter, som også skal være fyldt 18 år. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen. Suppleanter vælges for 2 år af gangen. Hvert år afgår 1 bestyrelsesmedlem samt 1 supplant. 1. år afgøres afgangen ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig ved valg af formand, næstformand, kasserer,sekretær og distriksrepræsentant.

§9. Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og træffer bestemmelser om dens virksomhed i overensstemmelse med vedtægterne. Rideklubben tegnes ved formand og kasserer. Ved lån tegnes rideklubben af den samlede bestyrelse.

§10. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov på forlangende af 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens beslutninger træffes ved alm. stemmeflertal. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende. For at gyldige beslutninger kan tages, må mindst 3 medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og generalforsamlingen.

§11. Medlemmerne betaler et indmeldelsesgebyr og et årskontingent. Årskontingentet fastlægges på hvert års generalforsamling. Årskontingentet betales inden udgangen af marts. Er det ikke betalt inden udgangen af april, slettes vedkommende som medlem. Vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance, samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Klubbens evt. overskud kan bruges til uddannelse af klubbens medlemmer.

§12. Regnskabet afsluttes pr. 31.12. og skal foreligges i revideret stand til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskabet revideres af 2 revisorer valgt blandt medlemmerne på generalforsamlingen for 2 år af gangen. Der vælges 1 suppleant pr. år. 1 af revisorerne afgår hvert år - første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

§13. Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog maks. 2 mdr., til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden for 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§13B. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum, udover 2 mdr. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivende stemmer( blanke stemmer tæller som afgivende).

Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig.

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride forbunds ordens- og amatørudvalg inden 4 uger.

§13C. I det af §13B omhandlet tilfælde kan generalforsamlingen ved skriftligt afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride forbunds ordens- og amatørudvalg til afgørelse af, om der til lige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til dansk idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under dansk idrætsforbund( eksklusion).

§14. Klubbens opløsning skal vedtages på 2 efter hinanden, med mindst 14 dags mellemrum, afholdte generalforsamling, hvor af den ene skal være den ordinære. For at en sådan beslutning kan være gyldig, skal vedtagelse på den første generalforsamling ske med mindst 3/4 af de afgivne stemmer og på den anden generalforsamling med simpel flertal. Samtidig træffes beslutning om anvendelse af et evt. overskud, der dog ikke kan tilfalde enkelte personerne. 

§15. Rideklubben Ensted og Omegn er medlem af Dansk rideforbund under dansk idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert af dens medlemmer er forpligtet til at rette sig efter de 2 nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser. 

Disse love er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 28 maj 1993.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

22.04 | 12:17

Det ved jeg ikke. Det er jo længe siden 😉

...
22.04 | 11:52

Hej jeg har haft islandske heste opstaldet på Endsted Rideskole og har 3 sadel overslag til min Stübben islænder sadel, men jeg er ejer kun 2, er det fra jer?

...
03.08 | 09:53

Takker

...
03.08 | 08:30

Nej det har vi ikke.
Mvh. Rideklubben Ensted og Omegn

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE